ﭼﻜﻴﺪه:

ﺗﻐﻴﻴﺮات دمایی ﺗﺎﺛﻴر ﺑﺴﺰایی ﺑﺮ ﺧﻮاص الکتریکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎیی ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮیکی ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻮﻟﻚ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮمی ﻧﻮع p ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 330 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع n ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 500 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل p-n ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد .ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺗﺤﺖ ﺧﻼء در ﺑﺎزه دﻣﺎیی 273 -133 درﺟﻪ ﻛﻠﻮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ تنگستنی ﺑﺎ ﺗﻮان 50mw/cm2 مورد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار ﺑﺎز Voc ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪار اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه Isc و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ تغییر دﻣﺎ ﺑﻪ تغییر در ﭼﮕﺎلی ﺑﺎر ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده می ﺷﻮد.

 

مقدمه:

ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺪﻳﺪه ای ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻣﺤﺮك، اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘمی ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚیکی از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺮژی ﻧﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی مختلف (0,5 وات ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎوات) در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده می ﺷﻮد. از ﺳﺮی و ﻣﻮازی ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی آﻓﺘﺎبی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎسبی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

اﻣﺮوزه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻣﺎده ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ می ﺷﻮد. p-n ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪﮔﺎه می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ n ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ ﮔﺎﻟﻴﻢ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ p از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده می شود. در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ n اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎنسیلی در دو ﻃﺮف ﺳﻠﻮل اﻳﺠﺎد می ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ می ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ n در ﺣﺪود 500 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻋﺒﻮری از ﻻﻳﻪ n و اﻓﺖ راﻧﺪﻣﺎن در ﻻﻳﻪ p ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ{5}. راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ منحنی وﻟﺘﺎژ-ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﺠﻴﺪه می ﺷﻮد. با تعریف کردن تابع (Fill Factor (FF و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ Isc و Voc و Vmax و Imax می توان راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻠﻮل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﻮر ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورد{2}.

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچرهای خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

 

درباره عالیه مدرسیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *