ﺗﻮﺟﻪ: اﯾﻦ ﻗﺮارداد نمونه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺎد آن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻗـﺮارداد در ﺗﺎرﯾﺦ………………..ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎی/ﺷﺮﮐﺖ …………………….ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ی………….ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﺮﮐﺖ…… ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ…….و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی………ﮐﻪ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ……… به ثبت رسیده است و از این پس پیمانکار نامیده می شود با نمایندگی آقای/خانم…….. که حسب آگهی منتشره در روزﻧـﺎﻣـﻪ رﺳـﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره…….ﻣﻮرخ……..اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮارداد را دارد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻠﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده 1- ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد :
ﻣوﺿـﻮع ﻗﺮارداد ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﺣﺪاث، راه اﻧﺪازی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪی/ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ………………..مطابق ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﯿﻮﺳﺖ ………ﮐﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1:ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد، دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺣﺎوی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻄﺒﯿﻖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ بهﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺗﺒﺼﺮه 2: ﻣﻼك ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 10 اﯾﻦ ﻗﺮارداد) ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچرهای خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

درباره عالیه مدرسیان

7 دیدگاه در ﻗﺮارداد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﺣﺪاث، راه اﻧﺪازی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
  1. سلام.وبسایت جالبی دارید.دستتون درد نکنه

  2. بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

  3. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر
    کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

  4. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

  5. تو زمینه ای که فعالیت میکنید
    جزو بهترین سایت ها هستید.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *