1) ﺷﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و نصب نیروگاه خورشیدی:

ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ نیروگاه خورشیدی از ﻧﻮع ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺻﺪ (100) ﮐﯿﻠﻮوات، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﺼﺪ (100) ﮐﯿﻠﻮوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه خورشیدی ﻣﯽ ﺑﺎشد.

2) اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ:

ﺑﺎزدﯾﺪ اوﻟﯿﻪ از ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و اوﻟﯿﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ازﻧﻈﺮ آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮي و ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

3) ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ:

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه خورشیدی، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي، اﯾﻨﻮرﺗﺮ (اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫﺎ)، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه و ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺑﻞ ها و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻻزم، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

4) ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ:

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ، اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ، ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ، ﻓﯿﻮزﻫﺎ وﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﻻزم، ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﻫﺎي ﻻزم و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎشد.

5) ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي:

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ نیروگاه خورشیدی، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺘﻨﯽ، ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي، ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ، ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﮐﺖ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻻزم و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺼﺐ اﯾﻨﻮرﺗﺮ، ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، راه اﻧﺪازي ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ راه اﻧﺪازي ﺑﺨﺶ DC و AC اﺳﺖ.

 

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچرهای خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

درباره عالیه مدرسیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *