۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۳۱ فروردین ۱۳۹۶
استاندارد IEC 60529

استاندارد IEC 60529 :

(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code استاندارد IEC 60529 چیست و چه معنایی […]