۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

نسخه سه بعدی
نقشه شماره 1 (نقشه مونتاژ خرپا)
نقشه شماره 2 (نقشه مونتاژ استرینگ)
نقشه شماره 3 (نقشه پارت لیست)
دستورالعمل مونتاژ سازه
دفترچه محاسبات سازه
۲۷ خرداد ۱۴۰۲

نقشه و طرح سه بعدی محصول

نسخه سه بعدی نقشه شماره 1 (نقشه مونتاژ خرپا) نقشه شماره 2 (نقشه مونتاژ استرینگ) […]