۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
پوشش های آنودایز (Anodizing)

پوشش های آنودایز (Anodizing)

پروسه آنودایزینگ تبدیل الکتروشیمیایی آلومینیوم به اکسید آلومینیوم است.در پوشش های آنودایز آلومینیوم در یک […]