۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مقررات ومراحل خرید برق تضمینی ۲۰ ساله انرژی خورشیدی

انرژی-خورشیدی-تکسا

۱-داشتن انشعاب برق در محل متقاضی برای نصب سامانه برق خورشیدی. ۲- مراجعه به شرکت توزیع برق برای عقد قرارداد ۲۰ ساله به همراه کارت ملی وسند مالکیت وقبض برق مکان مورد نظر به نام متقاضی. ۳- حداکثر ظرفیت توان قابل تقاضا محدود به ظرفیت انشعاب برق متقاضی وتا سقف ۱۰۰ کیلووات می باشد. ۴-صدور […]