۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سیستم کد گذاری RAL رنگ چیست؟

سیستم کد گذاری RAL رنگ

سیستم کد گذاری RAL رنگ ، یک سیستم کد گذاری جهانی برای تعریف رنگها از جمله رنگهای پوششی است که در سال ۱۹۲۷ در آلمان راه اندازی شد.   RAL مخفف نام مبتکر سیستم کد گذاری RAL رنگ ، ReichsAusschuss für Lieferbedingungen است. این استاندارد در بازارهای مختلف صنعتی مانند تجهیزات ترافیکی و ساختمانی بمنظور […]