۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات سازه نگهدارنده پنل خورشیدی از نظر ساتبا

مشخصات سازه نگهدارنده پنل خورشیدی از نظر ساتبا-استراکچر خورشیدی-تکسا

مشخصات سازه نگهدارنده پنل خورشیدی از نظر ساتبا به شرح زیر می باشد: ۱- توانایی مقاومت در برابر سرعت باد: سازه خورشیدی می بایست متناسب و مقام در برابر سرعت باد محل نصب باشند. ۲- مواد استراکچر یا سازه: فولاد گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت گالوانیزه شده مطابق با استاندارد و یا آلیاژ آلومینیوم ۳- […]

تأثیر شیب پنل های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید

پنل های-فتوولتاییک-استراکچر خورشیدی-تکسا

در این مقاله گروه مهندسی تکسا به زبان ساده به تأثیر شیب پنل های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید می پردازد. انرژی، مهمترین رکن توسعه و پیشرفت بشری در همه زمینه ها از صنعت گرفته تا کشاورزی و حمل و نقل می باشد. در میان انواع مختلف انرژی، انرژی خورشیدی، یکی از منابع […]

برآورد تابش خورشیدی در ایران

انرژی خورشیدی-تکسا-استراکچر خورشیدی

انرژی خورشیدی به فاکتورهای هواشناسی ، جغرافیایی ، اقلیمی و فراجوی بستگی دارد. بهترین راه اندازه گیری انرژی خورشیدی نصب پیرانومترها در ایستگاهها و خواندن اطلاعات ضبط شده توسط آنها می باشد. در نبود دستگاههای اندازه گیری، اطلاعات صحیح و دقیقی از میزان انرژی خورشیدی در دسترس نمی باشد، از طرفی میزان متوسط خطا در دستگاههای […]

ﺷﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺼﺐ نیروگاه خورشیدی

نصب-نیروگاه-خورشیدی-تکسا-استراکچر خورشیدی

۱) ﺷﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و نصب نیروگاه خورشیدی: ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ نیروگاه خورشیدی از ﻧﻮع ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺻﺪ (۱۰۰) ﮐﯿﻠﻮوات، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ، […]

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با سیستم های خورشیدی

تحلیل مسیر حرکت خورشید-تکسا

تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با زاویه سمت و شیب پنل و سایه در سیستم های خورشیدی انرژی خورشیدی یکی از بهترین نوع انرژی های تجدید پذیر می باشد. ولی تابش خورشید در همه جای کره زمین ثابت نیست و همچنین با تغییرات زمانی (ساعت، روز، ماه و سال) نیز این تابش تغییر […]

مزایای سیستم های خورشیدی

مزایای-انرژی-خورشیدی-تکسا

مزایای سیستم های خورشیدی:   تجدید پذیر بودن: ما می توانیم از انرژی خورشیدی تا زمانی که خورشید وجود دارد استفاده کنیم (با توجه به گزارش ناسا در حدود ۶٫۵ میلیارد سال دیگر) ولی باید گفت قبل از نابود شدن خورشید زمین از بین خواهد زیرا دانشمندان تخمین زده اند که خورشید حدود ۵ میلیارد […]