۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

استانداردهای لازم الاجرا در سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه

فتوولتائیک-تکسا-استراکچر-خورشیدی

تدوین، تنظیم و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی از جمله دستاوردهای استانداردسازی، برای موثر بودن و بهینه سازی فعالیت ها درعرصه های مختلف صنعت می باشد. استانداردها موافقت نامه هایی هستند، شامل ویژگیهای فنی و یا معیار دقیق که به عنوان قوانین، دستورالعمل ها ویا تعاریف و ویژگیها مورد استفاده قرار می گیرند و […]