۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮی ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی اﺳﺖ، از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ. ﻟﺬا روی آوردن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد زﯾﺴﺘﯽ (ﺑﯿﻮﻣﺎس)

اﻧﺮژی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎدی

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ

از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ دو روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷیدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در روش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ﺳﯿﺎل آن را گرم و ﺑﺮای ﺑﺨﺎر آب و ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮرﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچرهای خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *