۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

۱) ﺷﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و نصب نیروگاه خورشیدی:

ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ نیروگاه خورشیدی از ﻧﻮع ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺻﺪ (۱۰۰) ﮐﯿﻠﻮوات، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﺼﺪ (۱۰۰) ﮐﯿﻠﻮوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه خورشیدی ﻣﯽ ﺑﺎشد.

۲) اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ:

ﺑﺎزدﯾﺪ اوﻟﯿﻪ از ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و اوﻟﯿﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ازﻧﻈﺮ آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮی و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۳) ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ:

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه خورشیدی، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی، اﯾﻨﻮرﺗﺮ (اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫﺎ)، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه و ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺑﻞ ها و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻻزم، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۴) ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ:

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ، اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ، ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ، ﻓﯿﻮزﻫﺎ وﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻻزم، ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎشد.

۵) ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی:

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ نیروگاه خورشیدی، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺘﻨﯽ، ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی، ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ، ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﮐﺖ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺼﺐ اﯾﻨﻮرﺗﺮ، ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، راه اﻧﺪازی ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ DC و AC اﺳﺖ.

 

جهت مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

شرکت مهندسی تکسا، طراح و تولید کننده انواع استراکچرهای خورشیدی و سازه های فلزی

برای مشاهده قیمت و نحوه ی فروش استراکچرهای خورشیدی تکسا با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *