09136971396

با گذشت زمان و توسعه شهرها، پایه‌های ترافیکی و چراغ های راهنمایی و رانندگی به جزء لاینفک همه شهرها تبدیل‌شده و تعداد قابل‌ توجهی از آن‌ها در تمام سطح شهر و خیابان‌ها مشاهده می‌شوند.افزایش تعداد این پایه‌ها و عدم توجه به‌ظاهر و زیبایی آن‌ها، موجب شده تا در برخی از مناطق و تقاطع‌های شهری، شاهدناهماهنگی و ناهمخوانی ظاهر تقاطع یا میدان، با ظاهر و بافت شهر باشیم.

شرکت مهندسی تکسا با در نظر گرفتن این موضوع و با شناخت کامل بافت منطقه‌ای و شهری ایران، و همچنین با در نظرگرفتن تأثیر مستقیم این امر در زیباسازی شهرها، طراحی جدید و متفاوتی از پایه‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را ارائه کرده است.شرکت مهندسی تکسا فعال در زمینه ی ساخت و فروش انواع چراغ ها و تجهیزات ترافیکی می باشد.

با گذشت زمان و توسعه شهرها، پایه‌های ترافیکی و چراغ های راهنمایی و رانندگی به جزء لاینفک همه شهرها تبدیل‌شده و تعداد قابل‌ توجهی از آن‌ها در تمام سطح شهر و خیابان‌ها مشاهده می‌شوند.افزایش تعداد این پایه‌ها و عدم توجه به‌ظاهر و زیبایی آن‌ها، موجب شده تا در برخی از مناطق و تقاطع‌های شهری، شاهدناهماهنگی و ناهمخوانی ظاهر تقاطع یا میدان، با ظاهر و بافت شهر باشیم.

شرکت مهندسی تکسا با در نظر گرفتن این موضوع و با شناخت کامل بافت منطقه‌ای و شهری ایران، و همچنین با در نظرگرفتن تأثیر مستقیم این امر در زیباسازی شهرها، طراحی جدید و متفاوتی از پایه‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را ارائه کرده است.شرکت مهندسی تکسا فعال در زمینه ی ساخت و فروش انواع چراغ ها و تجهیزات ترافیکی می باشد.