۱۶۰۰ ۱۳۴ ۰۹۱۳

لیست قیمت تیر ۱۴۰۲

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

1x5
p1134

V1-B

بادبند تک : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بادبند دوبل : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

2x5
p1134

V2-ML

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

1x5
p1134

V1-B

بادبند تک : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بادبند دوبل : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

2x5
p1134

V2-ML

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

1x5
p1134

V1-B

بادبند تک : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بادبند دوبل : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

2x5
p1134

V2-ML

استراکچر خورشیدی سقف و شیروانی

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

TR-B

۱۴ پنل
۲ استرینگ

استراکچر خورشیدی سقف و شیروانی

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

TR-B

۱۴ پنل
۲ استرینگ

۲۷ خرداد ۱۴۰۲

لیست قیمت تیر ۱۴۰۲

لیست قیمت تیر ۱۴۰۲ ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان 1×5 p1134 V1-B بادبند تک : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بادبند […]
۲۷ خرداد ۱۴۰۲

لیست قیمت خرداد ۱۴۰۲

لیست قیمت خرداد ۱۴۰۲ ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان 1×5 p1134 V1-B بادبند تک : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بادبند […]
۲۷ خرداد ۱۴۰۲

لیست قیمت اردیبهشت 1402

لیست قیمت اردیبهشت ۱۴۰۲ ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان 1×5 p1134 V1-B بادبند تک : ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بادبند […]